Thursday, April 3, 2014

Nói tiếng Anh với một người Mỹ (tôi, JOEY ARNOLD).


PRACTICE SPEAKING IN ENGLISH WITH ME. Nói tiếng Anh với một người Mỹ (tôi, JOEY ARNOLD). .

ORIGINALOATMEAL@GMAIL.COM 

0163-425-1695. .


PLEASE SHARE THIS.
.


.


CONTACT FYG
Liên hệ với FYG Fellowship Youth Group.

.
JOIN MY CLUB
Tham gia câu lạc bộ của tôi tại
Oatmeal English Club
The Original Oatmeal

2 comments: